Phần giới thiệu về trang web tuvantuoihoa.org.vn chúng tôi đã lãm rõ mục tiêu trang web ra đời và nhà tại trợ cho trang web tuvantuoihoa.org.vn.

Dành cho những bạn chưa biết thì trang web “Tư vấn Tuổi hoa” được thực hiện là nhờ có sự tài trợ 100% chi phí từ nhân dân Australia thông qua ADRA Australia. Dự án này được thực hiện để nâng cao nhận thức và hiểu biết của vị thành niên về sức khoẻ sinh sản tình dục.

Chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ quảng cáo cho một bên thứ 3 nào dưới dạng biểu ngữ, văn bản, hình ảnh, liên kết…

Các ý kiến phản ánh nội dung quảng cáo hoặc yêu cầu hỗ trợ về quảng cáo, vui lòng liên hệ với chúng tôi, hoặc gửi thư về địa chỉ: Tuvantuoihoavn@gmail.com hoặc tuvantuoihoa@hn.vnn.vn